Produkty
Corsodolcevita
Zasady i warunki
OGÓLNE WARUNKI Informacje o firmie LIGHT TRACKS SERVICE S.R.L. Via Casamassima km 11300 70010 Capurso (BA) NIP 08060620724 E-mail: info@corsodolcevita.com lub sante.dorazio@libero.it Ogólne Warunki Użytkowania Niniejszy dokument zawiera Ogólne Warunki Użytkowania, na podstawie których oferowane jest Użytkownikom korzystanie z Serwisu www.corsodolcevita.com, który oferuje: pudełka na prezenty, torby powitalne, upominki weselne, gadżety imprezowe, prezenty, dekoracje wnętrz, produkty spożywcze ( oliwa, migdały w cukrze, preparaty do deserów, kremy do smarowania itp.) . (Więcej informacji na temat pełnej oferty wszystkich produktów można znaleźć na stronie pod linkiem: www.corsodolcevita.com) Każdy Użytkownik jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami przed przystąpieniem do przeglądania lub korzystania z Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wszystkich Warunków, proszony jest o niezwłoczne opuszczenie Serwisu. Dostęp do Serwisu oznacza bezwarunkową akceptację poniższych Warunków i ich obowiązkowe korzystanie z Serwisu. Ponadto, uzyskując dostęp do Serwisu, Użytkownik oświadcza, że ​​zabezpiecza i zwalnia firmę LIGHT TRACKS SERVICE S.R.L. z odpowiedzialności, działań, wydatków, zobowiązań, roszczeń, kosztów, kar, naruszeń, orzeczeń dotyczących naruszeń Warunków lub wynikających z jakiegokolwiek korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Definicje Aby umożliwić pełne zrozumienie i akceptację niniejszych Warunków, następujące terminy, w liczbie pojedynczej i mnogiej, będą miały następujące znaczenie: Właściciel: LIGHT TRACKS SERVICE S.R.L. ; Strona / Strona internetowa: www.corsodolcevita.com ; Użytkownik: każda osoba, która uzyskuje dostęp do strony internetowej; Warunki/Warunki Ogólne: niniejsza umowa regulująca relacje między Właścicielem a Użytkownikami. Zakres Warunków Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Warunków przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zamierza zaakceptować Warunków i/lub jakiejkolwiek innej noty, noty prawnej, informacji w nich opublikowanych lub do których się odwołuje, nie będzie mógł korzystać z Serwisu ani powiązanych z nią usług. Warunków mogą być modyfikowane w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą obowiązywać od momentu ich opublikowania w Serwisie. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z Warunkami oraz zapisania ich lub wydrukowania w celu późniejszego wglądu. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie według własnego uznania interfejsu graficznego Serwisu, treści i ich organizacji, a także wszelkich innych aspektów charakteryzujących funkcjonalność i zarządzanie Serwisem, komunikując się z Użytkownikiem, gdzie konieczne, odpowiednie instrukcje. Prawa własności intelektualnej Treści i/lub materiały (obrazy, teksty, zdjęcia, informacje, dane, zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki towarowe i logo, oprogramowanie itp.) dostępne w Serwisie są wyłączną własnością LIGHT TRACKS SERVICE S.R.L. i są chronione międzynarodowymi prawami własności intelektualnej, patentami, znakami towarowymi, prawami autorskimi, know-how, prawami osobistymi itp. oraz międzynarodowymi prawami i/lub konwencjami w dowolnym kraju lub jurysdykcji na całym świecie. Jakiekolwiek korzystanie z treści i/lub materiałów dostępnych w Serwisie bez zgody Właściciela jest zabronione. Właściciel nie zezwala Użytkownikowi na powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, przedstawianie, wykonywanie, recytowanie, przekształcanie Treści i/lub materiałów dostępnych w Serwisie w celach komercyjnych. Korzystanie z ww. treści Serwisu przez Użytkowników dozwolone jest wyłącznie w celach osobistych i prywatnych. W jakimkolwiek przypadku korzystania z Serwisu niezależnie od tego, czy jest to dozwolone, czy nie, żadne prawa, tytuły i/lub korzyści wynikające z treści, materiałów lub oprogramowania Witryny lub odnoszące się do nich nie będą rozumiane jako przeniesione na Użytkownika lub nabyte przez tego samego. Zgadza się przestrzegać wszystkich informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych oraz innych informacji zawartych w Witrynie i jej treści. Wszelkie prawa zastrzeżone we wszystkich krajach świata. Wyłączenie gwarancji Serwis jest udostępniana „taka, jaka jest” i „taka, jaka jest dostępna”, a Właściciel nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Serwisu ani nie zapewnia żadnej gwarancji, że Serwis będzie w stanie zaspokoić potrzeby Użytkowników lub że nigdy nie będzie miał przerw lub będzie wolny od błędów lub że będzie wolny od wirusów lub błędów. Właściciel będzie pracował nad zapewnieniem nieprzerwanej dostępności Serwisu przez 24 godziny na dobę, ale nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Serwis nie będzie dostępny i/lub nie będzie działać w dowolnym momencie lub przez jakikolwiek okres. Dostęp do Serwisu może zostać czasowo i bez uprzedzenia zawieszony w przypadku awarii systemu, prac konserwacyjnych, napraw lub z przyczyn zupełnie niezwiązanych z wolą Właściciela lub w wyniku działania siły wyższej. Ograniczenie Odpowiedzialności Właściciel nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, za szkody lub awarie związane z korzystaniem z Internetu, na które nie ma wpływu ani on, ani jego dostawcy. Ponadto Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty i koszty poniesione przez Użytkownika w wyniku niewykonania umowy z przyczyn od niego niezależnych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę możliwości handlowych i jakiekolwiek inne straty, nawet pośrednie, ewentualnie poniesione przez Użytkownika, które nie są bezpośrednią konsekwencją naruszenia umowy przez Właściciela. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego lub nieodpowiedniego korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie Dlatego też, korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się ponieść wszelkie ryzyko związane z takim użytkowaniem, zabezpieczając firmę LIGHT TRACKS SERVICE S.R.L. z jakichkolwiek szkód wynikających lub spowodowanych korzystaniem z tej Witryny lub z nią związanych. LIGHT TRACKS SERVICE S.R.L. podejmie wszelkie możliwe działania w celu zagwarantowania dokładności i aktualności informacji zgłaszanych w Serwisie, ale nie może zagwarantować, że są one zawsze kompletne, poprawne i aktualne, czasami dopuszczając niedoskonałości. Właściciel nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy pisarskie lub niedoskonałości zawarte w Serwisie, ani za błędne przekonania Użytkownika sformułowane na podstawie informacji zawartych w Serwisie. Ocena prawidłowości informacji pozostaje obowiązkiem Użytkownika. W żadnym wypadku Właściciel nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za sumę przekraczającą dwukrotność kosztów poniesionych przez Użytkownika. Siła Wyższa Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnione wykonanie swoich zobowiązań, za okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą Właściciela, spowodowane zdarzeniami siły wyższej lub, w każdym przypadku, nieprzewidzianymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, a w każdym przypadku niezależnie od jego będzie . Wykonywanie zobowiązań przez Właściciela będzie uważane za zawieszone na okres, w którym wystąpią zdarzenia siły wyższej. Właściciel podejmie wszelkie możliwe działania w celu znalezienia rozwiązań, które pozwolą na prawidłową realizację jego zobowiązań pomimo utrzymywania się zdarzeń siły wyższej. Obowiązujące prawo i jurysdykcja Warunki podlegają prawu włoskiemu. Uzyskując dostęp do Serwisu, Użytkownik akceptuje prawo włoskie. W przypadku wszelkich sporów związanych ze stosowaniem, wykonywaniem i interpretacją niniejszych Warunków właściwy jest sąd miejsca siedziby Właściciela. W zakresie prawidłowej interpretacji Regulaminu, w przypadku rozbieżności między tekstem oryginalnym a jego tłumaczeniem na inny język, za wiążący uważa się tekst w języku włoskim.