Produkty
Corsodolcevita
Polityka prywatności
ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Obowiązuje od 21 kwietnia 2023 r PRZESŁANKA To ujawnienie uwzględnia przepisy RODO i Kodeksu prywatności (Dekret z mocą ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. nr 196). Dokument został również sporządzony w oparciu o Wytyczne Gwaranta Prywatności (w szczególności Wytyczne dotyczące zwalczania spamu wydane przez Gwaranta Prywatności w dniu 4 lipca 2013 r.). Administrator danych: LIGHT TRACKS SERVICE SRL - NIP 08060620724 - Via Casamassima Km 11.300 - Capurso 70010 (BA) - Email info@corsodolcevita.com Strona, do której odnosi się niniejsza polityka prywatności: https://www.corsodolcevita.com/ (Serwis). Administrator nie wyznaczył IOD (inspektora ochrony danych). W związku z tym każde żądanie informacji możesz skierować bezpośrednio do Administratora. OGÓLNE INFORMACJE Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe podane w Serwisie. Poniżej opisano główne sposoby przetwarzania danych osobowych. W szczególności wyjaśniona jest podstawa prawna przetwarzania, czy podanie danych jest obowiązkowe oraz konsekwencje niepodania danych osobowych. Aby lepiej opisać Twoje prawa, w razie potrzeby określiliśmy, czy i kiedy określone przetwarzanie danych osobowych nie jest przeprowadzane. W Serwisie masz możliwość wprowadzania danych osobowych osób trzecich. W takim przypadku gwarantujesz, że uzyskałeś zgodę tych podmiotów na wprowadzenie tych danych osobowych. W związku z tym zobowiązujesz się zabezpieczyć i zwolnić Administratora danych z wszelkiej odpowiedzialności. Rejestracja w Serwisie Informacje i dane wymagane w przypadku rejestracji zostaną wykorzystane w celu umożliwienia Ci zarówno dostępu do zastrzeżonego obszaru Serwisu, jak i korzystania z usług online oferowanych przez Administratora zarejestrowanym użytkownikom. Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność podjęcia przez Administratora działań przedumownych podjętych na żądanie zainteresowanej strony. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak odmowa podania danych uniemożliwi rejestrację w Serwisie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci dokonywania zakupów w Serwisie, a w przypadku składania zamówienia przez Internet, w celu umożliwienia zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz prawidłowej realizacji operacji z nią związanych (oraz w razie potrzeby zgodnie z przepisami sektorowymi, w celu wypełnienia obowiązków podatkowych). Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek Administratora do wykonania umowy z osobą zainteresowaną lub do wypełnienia obowiązków prawnych. Niezależnie od powyższego (a więc od Twojej zgody) Administrator może przetwarzać Twoje dane w celu c.d. „miękki spam”, o którym mowa w art. 130 Kodeksu Prywatności. Oznacza to, że ograniczając się do adresu e-mail podanego przez Ciebie w kontekście zakupu za pośrednictwem Serwisu, Administrator będzie przetwarzał ten adres e-mail w celu umożliwienia bezpośredniego oferowania podobnych produktów/usług, o ile nie sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu w procedurach określonych w tej informacji. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przesyłaniu tego rodzaju wiadomości. Ten uzasadniony interes można uznać za równoważny z interesem zainteresowanej strony w otrzymywaniu wiadomości typu „miękki spam”. Administrator może wysyłać e-maile przypominające użytkownikowi o dokonaniu zakupu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na wysyłaniu tego rodzaju wiadomości. Odpowiadanie na prośby Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje prośby o informacje. Podanie jest fakultatywne, ale Twoja odmowa uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji żądań użytkownika. Ten prawnie uzasadniony interes jest równoważny z interesem użytkownika polegającym na otrzymywaniu odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora. Ogólny marketing Za Twoją zgodą Administrator może przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu przesyłania Ci materiałów reklamowych i/lub newsletterów dotyczących produktów własnych lub podmiotów trzecich. Podstawą prawną tego działania jest Twoja zgoda. Podanie danych osobowych w tym celu jest całkowicie dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych uniemożliwi otrzymywanie od Państwa materiałów reklamowych dotyczących produktów/usług Administratora i/lub podmiotów trzecich, a także uniemożliwi przeprowadzanie przez Administratora badań rynkowych, mające również na celu ocenę stopnia zadowolenia użytkowników, a także przesyłanie Ci newsletterów. Komunikaty te będą wysyłane na adres e-mail podany przez użytkownika w Serwisie. Profilowanie Za Twoją zgodą Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu profilowania, tj. analizy Twoich wyborów konsumpcyjnych poprzez ujawnienie rodzaju i częstotliwości dokonywanych przez Ciebie zakupów, w celu przesyłania Ci materiałów reklamowych i/o newsletterów dotyczących produktów własnych lub osób trzecich, które Cię szczególnie interesują. Podstawą prawną tego leczenia jest Twoja zgoda. Podanie danych w tym celu jest całkowicie dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu profilowania uniemożliwi Administratorowi przetwarzanie Twojego profilu handlowego, poprzez wykrywanie Twoich wyborów i zwyczajów zakupowych oraz przesyłanie Ci materiałów reklamowych dotyczących produktów Administratora Przetwarzanie i/lub osoby trzecie, które są w twoim szczególnym interesie. Komunikaty te będą wysyłane na adres e-mail podany w Serwisie. Transfer danych Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Geolokalizacja W przypadku dostępu do Serwisu możesz otrzymać powiadomienie na swoim urządzeniu (stacjonarnym i/lub mobilnym), które da Ci możliwość zezwolenia lub nie na identyfikację samego urządzenia (tzw. geolokalizacja). Możesz dobrowolnie zezwolić lub odmówić tego ustawienia, co nie pociąga za sobą istotnych zmian w funkcjonalności Serwisu. Możesz zmienić ustawienia geolokalizacji w dowolnym momencie za pomocą ustawień swojego urządzenia. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na świadczeniu usług adekwatnych do lokalizacji użytkownika. Ten uzasadniony interes jest równy interesowi użytkownika w otrzymywaniu usług, które są jak najbardziej odpowiednie dla jego lokalizacji. Curriculum Vitae Nie ma możliwości przesyłania Curriculum Vitae za pośrednictwem Serwisu. W związku z tym Twoje dane nie będą przetwarzane w tych celach. Rezerwacja terminu W Serwisie nie ma zewnętrznych systemów do rezerwacji wizyt u Administratora Danych. W związku z tym Twoje dane nie będą przetwarzane w tym celu. W każdym przypadku zawsze możesz skontaktować się z Administratorem danych pod kontaktami wskazanymi w epigrafie. Przekazywanie danych osobowych W ramach swojej zwykłej działalności Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe określonym kategoriom podmiotów. W artykule 2 znajdziesz listę podmiotów, którym Administrator przekazuje Twoje dane osobowe. Aby ułatwić ochronę Twoich praw, artykuł 2 może określać w niektórych przypadkach, kiedy Twoje dane nie są przekazywane stronom trzecim. „Przekazywanie” danych osobowych podmiotom trzecim różni się od „przekazywania” (uregulowanego w poprzednim punkcie). W rzeczywistości w komunikacji osoba trzecia, której dane są przekazywane, może je wykorzystywać wyłącznie w określonych celach opisanych w relacji z Administratorem. Z drugiej strony, w przekazie strona trzecia staje się niezależnym Administratorem danych osobowych. Ponadto zawsze wymagana jest Twoja zgoda na przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim. SZCZEGÓŁOWA POLITYKA PRYWATNOŚCI Art. 1 Metody przetwarzania 1.1 Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się głównie za pomocą środków elektronicznych lub zautomatyzowanych, zgodnie z metodami i narzędziami odpowiednimi do zagwarantowania ich bezpieczeństwa i poufności zgodnie z RODO. 1.2 Uzyskane informacje i metody leczenia będą adekwatne i nienadmierne w odniesieniu do rodzaju świadczonych usług. Twoje dane będą również zarządzane i chronione w bezpiecznych środowiskach informatycznych odpowiednich do okoliczności. 1.3 „Szczególne dane” nie są przetwarzane za pośrednictwem Serwisu. Za dane szczególne uważa się te, które mogą ujawnić pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne, światopoglądowe lub inne, poglądy polityczne, przynależność do partii, związków zawodowych, stowarzyszeń lub organizacji o charakterze religijnym, światopoglądowym, politycznym lub związkowym, zdrowie i życie seksualne. 1.4 Za pośrednictwem Serwisu nie są przetwarzane żadne dane sądowe. Bez uszczerbku dla powyższego przyjmuje się, że Administrator może w każdym przypadku wykorzystać Twoje dane osobowe w celu prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Art. 2 Przekazywanie danych osobowych Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe określonym kategoriom podmiotów. Podmioty, którym Administrator zastrzega sobie prawo przekazywania Twoich danych, zostały wskazane poniżej: Administrator Danych może przekazywać Twoje dane osobowe wszystkim podmiotom (w tym Organom Publicznym), które mają dostęp do danych osobowych na mocy przepisów regulacyjnych lub administracyjnych. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane wszystkim podmiotom publicznym i/lub prywatnym, osobom fizycznym i/lub prawnym (firmom doradztwa prawnego, administracyjnego i podatkowego, urzędom sądowym, izbom gospodarczym, izbom i urzędom pracy itp.), jeżeli komunikacja jest niezbędna lub funkcjonalna do prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administrator Danych wykorzystuje pracowników i/lub współpracowników w dowolnym charakterze. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe tym pracownikom i/lub współpracownikom. W swojej zwykłej działalności związanej z zarządzaniem Serwisem Administrator danych korzysta z usług firm, konsultantów lub specjalistów odpowiedzialnych za instalację, konserwację, aktualizację i ogólnie zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem administratora danych lub z których ten ostatni jest używany za świadczenie swoich usług. Dlatego tylko w odniesieniu do tych celów Twoje dane mogą być przetwarzane również przez te podmioty. W celu przesyłania swoich komunikatów Administrator korzysta z zewnętrznych firm odpowiedzialnych za wysyłanie tego typu komunikatów (platformy CRM). Twoje dane osobowe (zwłaszcza adres e-mail) mogą zatem zostać przekazane tym firmom. Administrator nie korzysta z usług firm zewnętrznych w celu świadczenia usługi obsługi klienta. Dane osobowe kupującego mogą zostać przekazane urzędom pocztowym, kurierom lub spedytorom odpowiedzialnym za dostarczenie Produktów zakupionych za pośrednictwem Strony. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższej listy na podstawie swoich zwykłych czynności. W związku z tym zapraszamy Cię do regularnego przeglądania tych informacji w celu sprawdzenia, jakim podmiotom Administrator przekazuje Twoje dane osobowe. Art. 3 Przechowywanie danych osobowych 3.1 W tym artykule opisano, jak długo Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do zagwarantowania prawidłowej realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. W celu realizacji umowy sprzedaży dane będą przechowywane przez 10 lat od dnia otrzymania zamówienia. Ma to na celu umożliwienie Administratorowi skorzystania z prawa do obrony oraz wykazania, że ​​umowę wykonał prawidłowo. W celu obsługi klienta dane zostaną usunięte po zakończeniu usługi pomocy. Zgodnie z wymogami art. 2220 Kodeksu Cywilnego faktury, a także ogólnie wszelkie dokumenty księgowe są przechowywane przez okres co najmniej dziesięciu lat od daty rejestracji, tak aby można je było okazać w razie kontroli. W celach marketingowych dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody. W przypadku nieaktywnych użytkowników dane osobowe zostaną usunięte po roku od wysłania ostatniego przeglądanego e-maila. 3.2 Z zastrzeżeniem postanowień art. 3 ust. 1, Administrator może przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wymagany przepisami szczególnymi, z okresowymi zmianami. Art. 4 Przekazywanie danych osobowych 4.1 Administrator danych ma siedzibę w Unii Europejskiej. W związku z tym przetwarzanie Twoich danych jest bezpieczne z regulacyjnego punktu widzenia, zgodnie z RODO. Jeśli przekazanie Twoich danych osobowych odbywa się w kraju spoza UE iw odniesieniu do którego Komisja Europejska wyraziła opinię o adekwatności, przekazanie jest w każdym przypadku uważane za bezpieczne z regulacyjnego punktu widzenia. Ten artykuł 4.1 wskazuje od czasu do czasu kraje, do których Twoje dane osobowe mogą być ewentualnie przekazywane i gdzie Komisja Europejska wyraziła opinię o adekwatności. W związku z tym zachęca się użytkownika do regularnego przeglądania tego artykułu w celu sprawdzenia, czy przekazanie jego danych osobowych odbywa się w kraju o takich cechach. 4.2 Bez uszczerbku dla tego, co wskazano w artykule 4.1, Twoje dane mogą być również przekazywane do krajów spoza UE, w przypadku których Komisja Europejska nie wyraziła opinii o adekwatności. Zachęcamy zatem do regularnego przeglądania tego artykułu 4.2, aby upewnić się, do którego z tych krajów Państwa dane są ewentualnie przekazywane. W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA.W takich przypadkach Administrator podejmie wszelkie odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, w tym m.in. Klauzule Standardy zatwierdzone przez Komisję Europejską w dniu 4 czerwca 2021 r. 4.3 W niniejszym artykule Administrator wskazuje kraje, do których może konkretnie kierować swoją działalność. Okoliczność ta może sugerować zastosowanie ustawodawstwa kraju odniesienia wraz z przepisami RODO. Na żądanie użytkownika Administrator danych zastosuje do przetwarzania danych osobowych możliwie korzystniejsze regulacje przewidziane przez ustawodawstwo krajowe użytkownika. Art. 5. Prawa zainteresowanego Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Prywatności Administrator informuje, że przysługuje Ci prawo aby: zażądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, które Cię dotyczą, lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w wyjątkiem prawa do przenoszenia danych wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano przed jej cofnięciem wnieść skargę do organu nadzorczego (np.: Gwarant ochrony danych osobowych). Z powyższych praw można skorzystać, kierując nieformalny wniosek do osób kontaktowych wskazanych we Wstępie. Art. 6. Modyfikacje i inne Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tych informacjach w dowolnym momencie, odpowiednio informując użytkowników Serwisu, aw każdym przypadku gwarantując odpowiednią i podobną ochronę danych osobowych. W celu wglądu w wszelkie zmiany zapraszamy do regularnego przeglądania tych informacji. W przypadku istotnych zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności Administrator danych może powiadomić go również pocztą elektroniczną.